آزادسازی مدارک

تعهد آموزش رايگان و آزادسازی مدارک :

 

هر دانشجویی که از آموزش رایگان در طول تحصیل بهره مند شده باشد ، در روز ثبت نام در دانشگاه ، تعهدی مبنی بر کار در ایران به میزان متناسب با زمان آموزش رایگان امضا کرده است . راه اصلی این تعهد برای دانشجویان منطقه 1 ، شش ماه کار به ازای هر ترم و برای دانشجویان منطقه 2، به ازای هر ترم یکسال کار در داخل کشور می باشد. بدون انجام این تعهد یا باطل کردن آن امکان دریافت ریز نمرات رسمی و اصل دانشنامه وجود ندارد.
سه راه برای آزاد سازی مدرک وجود دارد:
1. انجام کار در ایران به میزان متناسب با زمان تحصیل (راه اصلی)
2.پرداخت هزینه آموزش رایگان (خرید مدرک)
3.ارائه درخواست کاریابی؛ در صورتی که پس از شش ماه از ارائه درخواست ، کار پیدا نشود، این تعهد لغو می شود.

تماس بگیرید