لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

بابک حسن زاده

بابک حسن زاده

ارشد مهندسی شیمی، Groningen هلند

بابک حسن زاده
به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید