لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021لیگال اپلای - موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور|88288200-021

جواد علی اکبری

Javad Aliakbari

Curriculum Vitae

EDUCATION

AREAS OF INTEREST

RESEARCH EXPERIENCE

WORKING EXPERIENCE

PUBLICATIONS

ACADEMIC ACHIEVEMENTS

ACADEMIC ACHIEVEMENTS

SELECTED ACADEMIC COURSES

RESEARCH ASSISTANTSHIPS

LANGUAGE SKILLS

TECHNICAL SKILLS

به کمک نیاز دارید؟ با ما صحبت کنید